ระบบพิจารณาการขอใบอนุญาต กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒